Privacybeleid

   
 1. Privacy in één oogopslag

  Algemene opmerkingen
  De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Raadpleeg voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming ons privacybeleid hieronder.

  Gegevens verzamelen op onze website

  Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze site?
  De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

  Hoe verzamelen we uw gegevens?
  Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.

  Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

  Waar gebruiken we uw gegevens voor?
  Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

  Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
  U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

    
  1. Algemene en verplichte informatie


   Privacy
   De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

   Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

   Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

   Opmerking voor de verantwoordelijke instantie
   Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

   Ansgar Moller
   Pastor weg 188
   28237 Bremen

   Telefoon: 0421 83949580
   E-mail: info@pilgino.com

   Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

   Herroep uw toestemming voor gegevensverwerking
   Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

   Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 GDPR)
   Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, wordt verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aandragen voor het verwerken van uw interessesnl, rechten en vrijheden hebben voorrang of de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims (tegenspraak volgens Art 21 Abs.1 DSGVO).

   Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) GDPR).

   Klachten bij de bevoegde autoriteit
   Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

   Dataportabiliteit
   U hebt het recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

   SSL- of TLS-codering
   Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

   Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

   Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren
   In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

   Verwerkingsbeperking
   U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen: