Algemene Voorwaarden

Aanmelding en bevestiging
De bindende aanmelding voor een reis volgt schriftelijk. Uitzonderingen, aanmeldingen met speciale voorwaardenen of mondelinge verdere afspraken zijn alleen geldig, wanneer ze door de reisorganisator schriftelijk bevestigd zijn. De schriftelijke aanmelding is een aanbod tot overeenkomst, dat pas door de schriftelijke bevestigiging van de aanbieder een wettige overeenkomst wordt. Elke aanmelder verplicht zich tot de aanbieder gezamenlijk voor de vervulling van de contractuele verplichtingen van de door hem aangemelde personen.

Betaling/ Reisdocumenten
Na aanmelding ontvangt u de reisbevestiging/factuur en de garantieregelingspapieren. Na ontvangst van de reisbevestiging/ factuur en de garantieregeling is een aanbetaling van 20 % van de totale reissom verplicht. De rest van het bedrag moet uiterlijk 21 dagen voor het begin van de reis bij de aanbieder binnengekomen zijn. Bij een boeking kort voor aanvang dient per ommegaande de volledige reissom betaald worden.

Afzegging groepsreizen
Bij het niet bereiken van een vooraf opgegeven minimum aantal deelnemers bij onze groepsreizen kan (moet echter niet) de aanbieder zich tot 21 dagen voor aanvang van de reis uit de reisovereenkomst terugtrekken. In dit geval stelt de aanbieder de deelnemers hiervan onmiddellijk op de hoogte. De klant ontvangt de betaalde reissom terug. Verdere aanspraken namens de klanten zijn uitgesloten.

Afzegging groepsreizen en individuele reizen
Mocht de reis ten gevolge van in de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden onoverkomenlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of beinvloed worden, dan kunnen zowel de reisaanbieder als de klanten zich aan de overeenkomst onttrekken. Omvat de overeenkomst de repatriering, dan is de aanbieder verplicht, de benodigde maatregelen te treffen, om de reizigers te repatrieren. Juridische gevolgen worden gebaseerd op de wet.

Afzien van deelname aan de reis
De reiziger heeft de mogelijkheid, voor aanvang van de reis, zich terug te trekken uit de reisovereenkomst. Bepalend is de toegang die de aanbieder of bemiddelaar heeft tot de terugtrekkingsverklaring. We adviseren vanwege bewijslast, de annulering schriftelijk te verklaren. De volgende annuleringskosten gelden: Bij afzien van deelname tot de 29e dag voor aanvang van de reis 20 %, bij afzien van deelname van de 28e tot de 14e dag voor aanvang van de reise 40 %, bij afzien van deelname van de 13e tot de 7e dag voor aanvang van de reis 60 %, bij afzien van deelname van de 6e tot de 2e dag voor aanvang van de reis 80 %, bij afzien van deelname een dag dag voor aanvang van de reis of op de dag dat de reis begint of bij niet opdagen 95 % van de totale reissom. Wanneer een klant de aanvang van de reis mist, een aansluiting, of hij wordt wegens onvolledige reisedocumenten verhindert verder te reizen, dan geldt dit als een annulering. Mochten de met de annulering verbonden kosten achteraf boven de hierboven aangegeven annuleringskosten uitkomen, dan kan de reisaanbieder deze in rekening brengen.
In dit verband adviseren we de klanten, in ieder geval een annuleringsverzekering af te sluiten!
Algemene Voorwaarden

Prestaties
Bepalend voor de aanbieder voor de aangeboden prestaties zijn de beschrijvingen op de website.

Leverings- en prijsveranderingen
De aanbieder is gerechtigd, de afgesproken inhoud van de reisovereenkomst op wettig toegelaten gronden te veranderen. Veranderingen en afwijkingen van afzonderlijke reisonderdelen in de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst, die na overeenkomst noodzakelijk zijn en die niet door de aanbieder veroorzaakt zijn, zijn toegestaan, voorzover deze veranderingen of afwijkingen niet ernstig zijn en het totale aanzien van de geboekte reis niet ernstig beinvloeden.

Aansprakelijkheid
De reisaanbieder draagt de zorgplicht voor een zorgvuldige reisvoorbereiding, voor de zorgvuldige keuze van leveranciers en voor de zorgvuldige uitvoering van de overeengekomen prestaties. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade door derden, noch voor schade, die door eigen verantwoordelijkheid ontstaan is, of doordat de aanwijzingen van de reisleiding niet opgevolgd zijn.

Reisdocumenten
Alle reisdeelnemers uit lidstaten van de EU hebbben slechts een geldig identiteitsbewijs nodig.